Działalność publiczna

apele, stanowiska, listy otwarte i ważniejsze inicjatywy

*marzec 2000 
„Komu tysiące lat nie mówią nic, niech w ciemności niewiedzy żyje” - J. W. Goethe.

Wprawdzie Dzierżoniów nie może poszczycić starożytnymi korzeniami, a pierwsza wzmianka pisana o mieście pojawia się w latach 50. XIII wieku, to znajduje się w jego dziejach mnóstwo ciekawych wydarzeń zasługujących na przypomnienie. Takie „odkurzone fakty” mogą służyć nie tylko szeroko pojętej edukacji szkolnej wraz z tworzeniem świadomości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem urodzenia, ale również promocji miasta w regionie i kraju. Pierwszym niezbędnym zadaniem jest jednak umożliwienie zawodowym historykom i archeologom przeprowadzenia rzetelnych i fachowych badań dziejów Dzierżoniowa oraz ... publikacji ich wyników. Niezwykle istotnym wydarzeniem w tum temacie było wydanie w 1998 roku monografii historycznej Dzierżoniowa. Był to pierwszy ważny krok. W przyszłości istotnym zadaniem niech będzie w przypadku przygotowywania „na miejscu” tekstów historycznych o Dzierżoniowie i regionie docieranie do jak największej ilości źródeł i prawdziwe studiowanie zagadnienia objętego opisem. Ważna była by także konsultacja z autorytetami naukowymi w danym temacie. Tak przygotowany tekst będzie mieć szansę bycia w pełni wartościowym pod kątem naukowym i dydaktycznym. Koniecznym zadaniem (po części obecnie realizowanym) jest również weryfikacje informacji pojawiających się w lokalnych wydawnictwach opisujących historię (szczególnie tych sprzed 1989 roku) - obciążonych niejednokrotnie ideologiczną otoczką. Niektóre z tych przekazów , powtarzane niestety w publikacjach po 1989 roku, utrwaliły się w świadomości dzierżoniowian.

 

*maj 2003 
„Patriotyzm lokalny jest potrzebny, bo wyzwala energię, pomysły, ambicje, żeby coś u nas zrobić” 
(R. Kapuściński)

Przez cały okres tzw. Polski Ludowej wszelkie przejawy niekontrolowanej centralnie inicjatywy były tłumione. Na naszym terenie siły tandety wyrosłe z epoki ideologicznych nakazów i propagandowych schematów tkwiły od lat konserwując intelektualny prowincjonalizm i „małomiasteczkowe” zachowania. Trwały one niestety tu do niedawna i były porównywalnym zagrożeniem jak trudno dostrzegalne, negatywne strony globalizacji. Nieuleganie im i próba ich przezwyciężenia były głównymi celami przyświecającymi powstaniu serii zeszytów historyczno-krajoznawczych. Projekt ten znalazł uznanie dzierżoniowskiego wydawcy, firmy EDYTOR. Popularność wśród czytelników trzech poprzednich części wskazała natomiast na to, iż jest obecnie szansa na wzbudzanie autentycznego i aktywnego lokalnego patriotyzmu opartego na wnikliwym poznawaniu „małej ojczyzny”.

 

*styczeń 2004 
LIST OTWARTY

Szanowni Państwo, Od kilkunastu lat bogata przeszłość Dzierżoniowa oraz związanego z nim regionu przywoływana jest na łamach Rocznika Dzierżoniowskiego, wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa. Istnienie pisma, które popularyzuje wiedzę o ziemi dzierżoniowskiej i jej dziejach, uważamy za niezmiernie pożyteczne i potrzebne. Nie negując całego dorobku tego periodyku, wydaje się nam, iż jego formuła powinna ulec ponownemu zdefiniowaniu, co mamy nadzieję poprzedzi szeroka debata. Nie przesądzając wyników dyskusji, Rocznik Dzierżoniowski powinien – naszym zdaniem – utrzymać popularnonaukowy charakter, przy czym należałoby poprawić jego poziom merytoryczny i redakcyjny oraz uściślić zakres tematyczny. Niezbędne wydaje się przy tym precyzyjne określenie zadań stawianych pismu, a jednym z nich powinno być scalanie środowiska miłośników i badaczy ziemi dzierżoniowskiej, co tymczasem nie jest realizowane. Zabierając głos w dyskusji proponujemy rozważenie powołania Rady Programowej Rocznika Dzierżoniowskiego, która podjęłaby się opieki programowej i merytorycznej nad pismem. Rada taka umożliwiałaby również wymianę myśli i stanowisk między grupą naukowców zawodowo zajmujących się badaniami przeszłości tego terenu, a lokalnymi krajoznawcami i publicystami.

Deklarujemy jednocześnie gotowość wsparcia tego gremium swą wiedzą i doświadczeniem:
 prof. Jan Kęsik, dr Romuald Karczmarek, dr Tomasz Przerwa, mgr Sebastian Ligarski, mgr Tomasz Śnieżek

 

*sierpień 2005

Szanowni Państwo! 25-rocznica „Solidarności” skłania nas do chwili zastanowienia, chwili refleksji nad Naszą Ojczyzną, jej zawiłą historia najnowszą, historią PRL-u. To też czas pytań o postawy, zachowania, podjęte-bądź zaniechane działania, sytuacje. Pytań niekiedy trudnych, może bolesnych. Pytań, które padają z ust 30.latka, osoby wnikliwie spoglądającej z racji wykształcenia (absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. – 2000 r.), pracy zawodowej (Instytut Pamięci Narodowej w latach 2001-2002) i zainteresowań w okres sprzed 1989 roku. Dni, w których przyszło żyć większości z Państwa były czasem trudnym, skomplikowanym. Wielu wspomina je jednak dobrze. Stabilizacja, praca, zorganizowany wypoczynek i czas wolny. Ogrom uczciwych obywateli oddawał się rzetelnie wykonywaniu swych codziennych obowiązków, wielu przeżyło chwile radości. Były też i ciemne strony: podległość Moskwie, brak wolności, ograniczenia praw obywatelskich, zakłamanie historii, kryzysy ekonomiczne, marnotrawstwo. Wreszcie chwile próby w obliczu kontaktów z aparatem „bezpieczeństwa” niedemokratycznego państwa. Ale przecież dla niektórych to także chwile szczerego oddania (w różnych formach) w zrywach o wolną Polskę. To właśnie w tych szczególnych chwilach, można doceniać jak pisał historyk Paweł Machcewicz (Rzeczpospolita z 4 marca 2005 r.) wielkość tych, którym nie było wszystko jedno i którzy gotowi byli ponosić ryzyko. To oni będą dla mnie zawsze bohaterami. Zarówno ten anonimowy już dziś dla mnie student przewożący pod groźbą relegowania z uczelni ulotki jak i Ci Wszyscy składający w walkach na ulicach miast ofiarę największą – swoje życie. Im dziękuję, ich wspominam w zadumie. Ale teraz pada pytanie. Pytanie na które nie wymagam odpowiedzi. Pytanie na które odpowiedzcie sobie w myślach, sercach, sumieniu. Gdzie wtedy byliście?, Co robiliście?, Jakie postawy przyjmowaliście? Cześć bohaterom!

 

*grudzień 2007

13 grudnia minęła 26. rocznica wprowadzenia przez siły reżimu komunistycznego w naszym kraju Stanu Wojennego. Poza bezpośrednimi ofiarami, którym poświęcamy chwilę zadumy, przyniósł on zablokowanie dążeń wolnościowych narodu, zahamowanie jego rozwoju. Spowodował zapaść ekonomiczną i falę emigracji. Wiele złych, niegodnych postaw, schematów i zachowań pozostało nieopisanych, nienazwanych utrwalając się i przesiąkając do życia publicznego oraz politycznego po 1989 roku. W czasach współczesnych budowanie przyszłości na fundamentach zasad demokracji, tolerancji i wolności nie może obejść się bez pamięci o przeszłości. Bez wskazania i osądu czynów haniebnych i nagannych, bez pamięci także o tych, „którym nie było wszystko jedno” i którzy czynnie angażowali się w walkę o wolną Polskę. Pamiętamy.

Ważniejsze inicjatywy

pomysły, akcje, wnioski

* październik 1997 - odkrywca głazu pomnikowego radnego Dzierżoniowa, radcy szkolnego, działacza społecznego, turystycznego i inicjatora budowy kamienno-żelbetonowej wieży widokowej na W. Sowie - Richarda Tamma (ponad Kamionkami - Góry Sowie);

* marzec 1999  - odkrywca głazu pamiątkowego nauczyciela Karla Winklera (nad Kiełczynem we Wzgórzach Kiełczyńskich), jednego z inicjatorów budowy pierwszej, drewnanej wieży widokowej na Wielkiej Sowie;

* lipiec-październik 1999 - inicjator i współorganizator „powrotu” kopii figurki dobosza na wieżę dzierżoniowskiego ratusza wraz z popularyzacją legendy o dzielnym chłopcu;

* wrzesień 2000 - styczeń 2001 - pomysłodawca licytacji wieży ratuszowej w Dzierżoniowie podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; współorganizator IX finału;

* maj 1999-maj 2005 - pomysłodawca i popularyzator idei remontu wieży widokowej na Wielkiej Sowie (w tym wnioskodawca o wsparcie finansowe jej remontu z budżetu Dzierżoniowa);

* maj 1999 - współorganizator prac renowacyjnych głazu pamiątkowego R. Tamma (Kamionki - Góry Sowie), współtwórca ścieżki turystycznej im. B. Grabowskiego (dawniej FritscheWeg) w kierunku Koziego Siodła i dalej Wielkiej Sowy;

* sierpień 2000 - współorganizator odsłonięcia tablicy pamiątkowej J.Q.Adamsa przy dawnym kościele ewangelickim (obecnie p.w. Maryi Matki Kościoła);

* wrzesień 2000 - inicjator utworzenia w Górach Sowich Miejsca Pamięci związanego ze zmarłymi towarzyszami górskich wędrówek i działaczy PTTK;

* luty 2001 - jeden z inicjatorów idei powrotu pomnika J. Nepomucena na dzierżoniowski Rynek;

* kwiecień 2002 - odkrywca głazu pomnikowego Paula Felsmanna - przewodniczącego bielawskiego Towarzystwa Sowiogórskiego ("Góra Maciek" - dawniej Heidelberg) nad Bielawą; uczestnik uroczystego odsłonięcia głazu w dn. 21 maja 2012 roku;

* styczeń 2003 - inicjator apelu związanego z ochroną XIX w. kamienicy J. T. M. Kellnera (obecnie redakcja Tygodnika Dzierżoniowskiego);

* czerwiec 2003 - inicjator i prowadzący wraz z placówkami oświatowymi akcję inwentaryzacji oraz zamalowywania napisów, symboli nazistowskich, antysemickich;

* listopad 2003 - wnioskodawca poprawy estetyki bloków pierzei północnej w dzierżoniowskim rynku (wnioski przyjęte do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego);

* październik 2003 - styczeń 2004  - autor apelu dotyczącego poprawy poziomu merytorycznego, redakcyjnego i językowego Rocznika Dzierżoniowskiego połączona z ofertą współpracy środowiska naukowego i lokalnych badaczy i krajoznawców;

* grudzień 2003 - maj 2006 - jeden z inicjatorów, wykonawca pierwszych prac (później koordynator) projektu monografii sowiogórskiej "W cieniu Wielkiej Sowy";

* kwiecień 2004  - koordynator powiatowej akcji "Kupując polskie produkty dajesz pracę";

* maj 2004 - listopad 2005 - współtwórca, promotor oraz pierwszy pracownik Sowiogórskiego Muzeum Techniki (obecnie obiekt niedostępny dla osób z zewnątrz); współorganizator dwóch edycji Sowiogórskiego Festiwalu Techniki z udziałem naukowców z Polski i Anglii (min. prof. Mike Clark);

* sierpień 2004 - inicjator wystawienia pamiątkowej tablicy poświęconej H. Henklowi (1869-1918) na Niedźwiedziej Skale w Górach Sowich;

* marzec 2005 - organizator promocji (z udziałem redaktorów serii) Słownika geografii turystycznej Sudetów – tomu 20. "Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska";

* czerwiec 2005 - organizator promocji najnowszej mapy Gór Sowich wydawnictwa Plan;

* grudzień 2005 - odkrywca miejsca pochówku hr. Ernesta von Seherr-Thoss ponad Rościszowem;

* luty 2006 - współzałożyciel Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej i współorganizator kursów kandydatów na przewodników sudeckich;

* wrzesień 2006-marzec 2007 - inicjator i pierwszy prowadzący Centrum Informacji Turystycznej w Dzierżoniowie;

* październik 2006 - organizator promocji przewodnika turystycznego (współautor) po Górach Sowich;

* listopad 2006 - odkrywca „astrologicznej tablicy” na dzierżoniowskiej wieży ratuszowej;

* wrzesień 2007 - pomysłodawca licytacji wieży widokowej na Wielkiej Sowie podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

* październik 2007 - wnioskodawca organizacji XVI finału WOŚP na dzierżoniowskim rynku;

* październik 2007 - pomysłodawca uczczenia pamiątkową tablicą (w 200.rocznicę śmierci) wybitnego śląskiego architekta C. G. Langhansa;

* maj 2009 - pomysłodawca i fundator tablicy pamiątkowej w 100.lecie śmierci Richarda Tamma (inicjatora budowy wieży widokowej na W. Sowie) ponad Kamionkami w Górach Sowich;

* marzec 2010 - inicjator apelu w sprawie remontu wieży widokowej na Ostrej Górze koło Niemczy;

* styczeń 2011 - autor apelu w sprawie udostępnienia turystom wieży widokowej na Górze Anny nad Nową Rudą;

* styczeń 2011 - współautor apelu o upamiętnienie rozstrzelanych w Dzierżoniowie w styczniu 1947 roku trzech żołnierzy poAKowskiego podziemia;

*październik 2010-kwiecień 2011 - autor scenariusza i realizator filmu promocyjnego o Górach Sowich pt: "Góry Sowie-tajemnica, przygoda, historia";

*czerwiec 2011 - współautor stanowiska wzywającego władze wykonawcze Dzierżoniowa do utworzenia na bazie dworca kolejowego i placu autobusowego nowoczesnego Centrum dla Podróżnych;

* styczeń 2011-kwiecień 2012 - prace nad przewodnikiem turystycznym "Góry Sowie"; prezentacja 1 maja 2012 roku na Wielkiej Sowie;

* listopad 2013 - marzec 2014 - prace nad II wydaniem przewodnika "Góry Sowie" (Wyd. REWASZ). Na rynku księgarskim od maja 2014 roku;

* styczeń - kwiecień 2014 -  prace nad częścią kartograficzną oraz treściami krajoznawczymi mapy Gór Sowich wydawnictwa Compass (IV wydanie). Mapa w sprzedaży od maja 2014 roku;

kwiecień-sierpień 2016 r.  aktualizacja mapy G. Sowich i praca nad III wydaniem przewodnika